Odlaganje otpada

Spaljivanje otpada – D10, D11 (D11– postupak se više ne koristi, spaljivanje otpada na moru zabranjeno je Londonskom konvencijom)

D10 Spaljivanje otpada na kopnu

Osnovna svrha postupka je termička obrada otpada radi smanjenja volumena i štetnosti otpada te dobijanja inertnog produkta koji se može dalje zbrinuti. Obično su to spalionice komunalnog otpada, opasnog otpada, otpadnog mulja, medicinskog otpada i otpada životinjskog porekla. Obuhvata i postupke u objektima za suspaljivanje otpada, ukoliko svrha spaljivanja otpada nije iskoristiti ga kao gorivo već samo njegovo zbrinjavanje. Isključuje: R1-korišćenje otpada kao goriva i R4,R5,R7,R8-termičku obradu metala i drugog neorganskog otpada za potrebe materijalne upotrebe.

D11 Spaljivanje otpada na moru

Postupak više nije relevantan – ne dopušta se prema Londonskoj konvenciji Razni oblici odlaganja, uključujući podzemne – D1, D3, D4, D5 i D12

D1 Odlaganje otpada u ili na tlo (na primer odlagalište itd.)

Obuvata nadzemna odlagališta za konačno zbrinjavanje otpada. Uključena su odlagališta inertnog i neopasnog otpada, te ostali oblici odlaganja npr. jalovišta, gomile otpadnih minerala i stena u ekstraktivnoj industriji. Isključuje: D15/R13-skladištenje pre upotrebe/zbrinjavanja; D5-odlaganje na posebna odlagališta (za opasni otpad), R5-korišćenje inertnog otpada za građevinske ili radove prenamene; D4-odlaganje tekućeg,muljevitog ili čvrstog otpada u jame ili lagune.

D3 Duboko utiskivanje otpada (na primer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta)

Obuhvata duboko utiskivanje u prirodne i veštačke šupljine i porozne formacije stena za potrebe konačnog zbrinjavanja otpada. Najčešće se primjenjuje za opasne i neopasne vrste otpada koje se mogu hidraulički ili pneumatički utisnuti (pepeo, ostaci od obrade dimnih gasova). Otpad može biti predobrađen kako bi bio pogodan za utiskivanje. Isključuje: R5-korišćenje otpada za podzemna skladištenja, D7-spuštanje u morsko dno.

D4 Odlaganje otpada u površinske bazene (na primer odlaganje tečnog ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.)

Obuhvata odlaganje otpada u prirodne i umjetne jame, bazene, lagune, moguće s branama. Često se koristi za jalovinu (jalovišnu kašu) u postupcima vađenja ruda ili za otpadne muljeve od jaružanja.

D5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolovane jedna od druge i od okoline itd.)

Obuhvata odlaganje na posebno opremljenim nadzemnim odlagalištima. Može uključivati:
- odlagališta za opasni otpad,
- mono-odlagališta za jednu vrstu opasnog otpada, npr. odlagališta namenjena otpadu iz specifičnih industrijskih procesa, zagađeno tlo, azbest i sl.,
-odvojene jedinice za opasni otpad na odlagalištima za neopasni otpad.

D12 Trajno skladištenje otpada (na primer smeštaj kontejnera u rudnike itd.)

Organizovan i kontrolisan smeštaj otpada u duboke geološke šupljine, uglavnom rudnike soli kako bi se odvojio otpad od biosfere za duži vremenski period. Otpad se posebno pakuje, a različite vrste otpada smeštaju se u zasebna područja. Ovaj postupak uglavnom se koristi za opasan otpad (toksični otpad ili prašine iz filtera koji sadrži teške metale). Isključuje: R5-korišćenje otpada za podzemna skladištenja. Ostali oblici konačnog zbrinjavanja- ispuštanje u vode i obrada na/u zemljištu – D2, D6, D7

D2 Obrada otpada na ili u zemljšte (na primer biološka razgradnja tečnog ili muljevitog otpada u zemljište itd.)

Postupak je ograničen na svega nekoliko vrsta otpada, ali količine mogu biti veće. Postupak obuhvata rasprostiranje na zemljište , nakon čega često sledi umetanje otpada u gornji sloj zemljišta . Ogledni postupak upotrebe je R10. Otpad se rasprostire na zemljište samo u cilju zbrinjavanja otpada, a ne za potrebe poboljšavanja poljoprivrednih ili ekoloških značaja (vrlo je teško ustanoviti razliku jer nema kriterijuma za određivanje »poboljšanja ekoloških i poljoprivrednih značaja«). U praksi se primjenjuje za neopasne vrste muljeva i tečnog otpada npr. kod zbrinjavanja muljeva od jaružanja.

D6 Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/okeane

Postupak u pravilu ne predstavlja prikladni način zbrinjavanja otpada. Ograničen je na svega nekoliko vrsta – odlaganje neopasnih muljeva od jaružanja i ostalih neopasnh muljeva u površinske vode, uključujući njihovo dno i podzemlje.

D7 Ispuštanje otpada u mora/okeane uključujući i ukapanje u morsko dno

Postupak u pravilu ne predstavlja prikladni način zbrinjavanja otpada. Ograničen je na svega nekoliko vrsta – odlaganje neopasnih muljeva od jaružanja i ostalih neopasnh muljeva u more, uključujući dno i podzemlje. Takođe obuhvata ispuštanje otpada u more u skladu s nekim međunarodnim konvencijama. Biološka i hemijsko-fizička obrada iza koje sledi sledeći postupak zbrinjavanja – D8, D9

D8 Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugde u ovim postupcima, a koja za posledicu ima konačne sastojke i mešavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D1 – D12

Obuhvata postupke koji koriste aerobne i anaerobne biološke procese kako bi se otpad pripremio za naknadno zbrinjavanje, npr. smanjenjem udela biorazgradivih sastojaka ili razgradnjom organskih zagađivača. To može uključivati: - biološko-mehaničku obradu komunalnog otpada, - biološku obradu zagađenog tla, muljeva ili mineralnog otpada, ako iza toga sledi konačni postupak zbrinjavanja. Isključuje: D2-obradu otpada u ili na zemljištu, R3-biološku obradu u svrhe upotrebe obrađenog materijala.

D9 Fizikalno-hemijska obrada otpada koja nije specifična drugde u ovim postupcima, a koja za posledicu ima konačne sastojke i mešavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 – D 12 (na primer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.)

Obuhvata predobradu uglavnom tečnog i pastoznog opasnog otpada različitim vrstama hemijskih, termičkih i fizikalnih procesa da bi se postigao izlazni produkt koji se može konačno zbrinuti. Često se primjenjuje na: emulzije i mešavine ulje/voda, cijanide, kiseline i baze te neutralne vodene rastvore organskih i neorganskih materija(specifične otpadne vode, procedne vode..). Isključuje: R2,R4,R6,R7-hemijsko-fizikalne postupke obrade u svrhu upotrebe.

D13 Spajanje ili mešanje otpada pre podvrgavanja bilo kojem postupku D 1 – D 12

Dv14 Ponovno pakovanje otpada pre podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 – D 13

D13 i D14 obuhvataju pripremne aktivnosti koje se obavljaju pre transporta i konačnog zbrinjavanja otpada, uključujući:
- drobljenje i rezanje (npr. drobljenje asfalta ili prozorskog stakla prije odlaganja),
- mešanje otpada (npr. mešanje sličnog otpada različitih proizvođača),
- homogenizacija, kondicioniranje (poboljšavanje), solidifikacija,
- pakovanje azbesta,
- pretovar otpada.

D15 Skladištenje otpada prije prene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, pre skupljanja)

Obuhvata privremeno skladištenje otpada koje prethodi zbirnjavanju. Isključuje: privremeno skladištenje na mestu nastanka proizvođača otpada, pre skupljanja.
partnerstvo za buducnost

holcim

Ova prezentacija je sastavni deo projekta "Zeleni biznis I faza"koji finanansira "Holcim (Srbija) ad, u okviru svog programa "Partnerstvo za buducnost"