Ponovno iskorišćenje otpada

Energetska upotreba – R1, R1 Korišćenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobijanja energije

Postupak obuhvata spaljivanje i suspaljivanje otpada kao goriva u elektranama i industrijskim spalionicama kako bi se iskoristila energija za proizvodnju toplote ili električne energije.
Isključuje: D10- termičku obradu otpada u za to namenjenim spalionicama otpada (D10).
Upotreba specifičnih vrsta otpada – R2, R6, R7, R8, R9

R2 Obnavljanje regeneracija otpadnog rastvarača

Obuhvata postupke kojima je cilj obnavljanje ili upotreba iskorišćenih rastvarača. To može biti prerada rastvarača radi odvajanja zagađujućih materija i obnavljanje rastvarača do početnog kvaliteta ili proizvoda nešto niže kategorije, najčešće destilacijom. Postupak takođe uključuje pripremu sekundarnih tečnih goriva, obično mešanjem s drugim tečnim otpadom. R2 obuhvata samo pripremu, dok se za sam proces spaljivanja mora dodeliti R1.

R6 Regeneracija otpadnih kiselina ili baza

Obuhvata postupke kojima je cilj obnavljanje i naknadno korišćenje upotrebljavanih kiselina i baza za prvobitnu svrhu ili druge svrhe. Često je to koncentrovanje korišćenih kiselina. Ovaj postupak je često sastavni deo industrijskog procesa u kojem se kiseline/baze i kori

R7 Upotreba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje zagađenja

Pokriva postupke kojima je cilj obnavljanje materijala koji smanjuju zagađenje, kao što je aktivni ugalj i jonsko-izmjenjivačke smole/adsorbenti. Često se primjenjuje za obnavljanje aktivnog uglja iz obrade dimnih gasova i prečišćavanja voda, te obnavljanje smola ispiranjem rastvaračem. Obnavljanje komponenata za smanjenje zagađenja, može se sprovoditi na licu mesta kao i u za to specijalizovanim pogonima. Upotreba katalizatora koji se koriste za smanjivanje zagađenja dodeljuje se R8.

R9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne upotrebe otpadnih ulja

Obuhvata gotovo sve procese kojima je cilj ponovno korišćenje otpadnog ulja. Dve glavne opcije su prečišćavanje otpadnog ulja i priprema goriva iz otpadnih ulja. Prečišćavanjem se vraća otpadno ulje u bazično ulje koje se može koristiti za proizvodnju mazivih proizvoda.
Obrada obično uključuje destilaciju, obradu kiselinama, ekstrakciju rastvarača, kontakt s aktivnom glinom i hidroobradu. Pogodna za prečišćavanje su uglavnom mineralna nehlorisana motorna i hidraulična ulja. Otpadna ulja se takođe koriste za proizvodnju goriva koje se može koristiti kao zamensko. Obično uključuje postupak odvajanja čvrstih čestica i vode npr. grejanjem, filtriranjem, sušenjem i centrifugiranjem.
Isključuje: R1- direktno izgaranje otpadnih ulja bez prethodne obrade npr. u cementarama ili kao redukcijski agens u visokim pećima.
Recikliranje/obnavljanje drugog otpada (organske materije, metali, ostali neorganski materijali) – R3, R4, R5

R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih materija koje se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i druge procese biološkog preobražaja)

Postupcima se nastoji upotrebiti biorazgradive i ne-biorazgradive organske materije. Može uključivati:
- sortiranje i recikliranje otpadnog papira,
- sortiranje, preradu i recikliranje plastičnog otpada,
- kompostiranje biootpada i zelenog otpada,
- fermentaciju biorazgradivog otpada za proizvodnju biogasa.
Isključuje: R2-upotrebu organskih rastvarača, R10-korišćenje komposta i otpadnog mulja u poljoprivredne svrhe, R9-prečiščavanje (rafiniranje) i ponovno korišćenje ulja, R5-biološku obradu mineralnog otpada za ponovno korišćenje.

R4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i veza metala

Obuhvata sve postupke obrade kojima je svrha recikliranje metalnog otpada i kompleksnih proizvoda gde su metali prevladavajući materijal. To uključuje različite sastavne korake i procese kao što su rezanje, sortiranje, termička obrada i elektrolitički procesi. Primeri:
- recikliranje metalnog i proizvodnog otpada u čeličanama,
- prerada otpadnih vozila i električnog otpada (kućni aparati, IT oprema…),
- termička obrada metala zagađenih uljem, kablovi, …
- recikliranje baterija,
- elektrolitička upotreba srebra iz fotografskih hemikalija.

R5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala

Obuhvata postupke upotrebe neorganskog, nemetalnog otpada koji nije pokriven postupcima npr. R6,R8,R10. Tu će biti obuhvaćen količinski značajan deo i široki spektar vrsta otpada. Glavne grupe su otpad iz termičkih procesa (troska, pepeo, prašina), otpad od građenja i rušenja, te otpad iz rudarstva i vađenja mineralnih sirovina. Procesi obrade mogu biti različiti. Primeri:
- sortiranje i recikliranje staklenog otpada,
- prerada i ponovno korišćenje otpada od građenja i rušenja,
- korišćenje kao sirovine u industrijskim procesima,
- u uređajima za mešanje asfalta,
- korišćenje za podzemna skladišta u rudnicima.
Isključuje: R6- obnavljanje kiselina i baza, R8-upotrebu katalizatora, R10-korišćenje mineralnog otpada kao đubriva ili poboljšivača tla.

R10 Tretiranje zemljista otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja

Obuhvata korišćenje organskog i mineralnog otpada kao đubriva i sredstva za poboljšavanje tla u poljoprivredi i ostale primene otpada na zemljištu bez useva, ali koje rezultiraju ekološkim poboljšanjem.
Primeri iz prakse:
-korišćenje mulja iz prečišćivača otpadnih voda u poljoprivredi,
-rasprostiranje na tlo komposta iz obrade odvojeno skupljenog biootpada,
-korišćenje đubriva u skladu s propisma iz poljoprivrednog sektora,
-korišćenje mineralnog otpada kao đubriva u skladu s propisima.
NE-poljoprivredne primene koje rezultiraju ekološkim poboljšanjem:
- korišćenje otpada za obnavljanje krajolika, kao pokrov odlagalištima,
- za obnavljanje starih napuštenih kamenoloma.
Ogledna stavka je D2 (vrlo je teško ustanoviti razliku jer nema kriterijuma za određivanje "poboljšanja ekoloških i poljoprivrednih značaja"). Upotreba sekundarnog otpada nastalog u postupcima upotrebe – R11

R11 Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom R1 do R10

Obuhvata upotrebu ostalog otpada koji potiče iz prethodnih postupaka upotrebe, neovisno o tome o kakvom se postupku upotrebe radi. Primeri za takve postupke mogu biti energetska upotreba od ostataka pri sortiranju, rezanja otpada ili destilacija muljeva od prečišćavanja ulja. Preporučuje se ne koristiti kod R11, već dodeliti neki drugi kod R1-R10 (npr. korišćenje R11 prouzrokuje pogrešne obrade podataka jer se tu može svrstati i energetski upotrebljen otpad iako bi u statističkim obradama energetska upotreba trebala biti vezana isključivo uz R1)
Isključuje: upotrebu sekundarnog otpada koji potiče iz postupaka zbrinjavanja D
Razmena otpada i privremeno skladištenje – R12, R13

R12 Razmena otpada radi primene bilo kojeg od postupaka upotrebe R 1 do R 11

Obuhvata pripremne aktivnosti poput rezanja, mešanja, homogeniziranja otpada i sličnih postupaka u cilju pripreme otpada za transport i/ili naknadni postupak upotrebe. Primeri:
-rezanje drvenog otpada pre energetske upotrebe u uređaju za spaljivanje,
-mešanje otpada različitih proizvođača pre upućivanja u postrojenja za upotrebu,
-pretovar otpada (npr. u pretovarnim stanicama)
Isključuje: sortiranje u za to namenjenim pogonima (R3,R4,R5).

R13 Skladištenje otpada pre bilo kojeg od postupaka upotrebe R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mestu nastanka, pre skupljanja)

Obuhvata privremeno skladištenje otpada koji će biti upotrebljen.
Isključuje: privremeno skladište na lokaciji proizvođača, pre skupljanja
partnerstvo za buducnost

holcim

Ova prezentacija je sastavni deo projekta "Zeleni biznis I faza"koji finanansira "Holcim (Srbija) ad, u okviru svog programa "Partnerstvo za buducnost"